THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo nhận thẻ phát hành lại của NH Seabank
Ngày đăng 11/09/2017 | 11:06 AM  | Lượt xem: 652

 

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày  11 tháng 09  năm 2017

THÔNG BÁO

Nhận thẻ phát hành lại của Ngân hàng Seabank

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Học viện

Hợp đồng trả lương của Học viện qua Ngân hàng Seabank hết hiệu lực từ 08/9/2017. Học viện đã kí lại hợp đồng với hiệu lực từ 9/2017-9/2020 và ngân hàng Seabank đã phát hành lại thẻ ngân hàng mới (số tài khoản không thay đổi). Ngân hàng Seabank thực hiện trả thẻ mới cho toàn bộ cán bộ giảng viên vào Thứ Ba, ngày 12/9/2017 tại Phòng Kế hoạch - Tài Chính.

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo để các thầy cô anh chị đến nhận thẻ BNgân hàng đúng thời gian để tiện cho việc giao dịch qua thẻ.

 

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Lưu: KHTC.

 

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

(Đã kí)

 

Chu Thị Ngọc Trâm