THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo nộp chứng chỉ tiếng Anh, Tin học phục vụ công tác xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2020
Ngày đăng 14/01/2020 | 15:44 PM  | Lượt xem: 2101

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

                                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số: 09/TB-HVCSPT

               Hà Nội, ngày 14 tháng  01  năm 2020

 

 

                                                        

 

 

THÔNG BÁO

V/v nộp chứng chỉ tiếng Anh, Tin học

phục vụ công tác xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2020

 

          Căn cứ vào Kế hoạch năm học 2019 - 2020;

          Căn cứ vào kế hoạch xét tốt nghiệp Đợt 1 năm 2020;

          Học viện Chính sách và Phát triển thông báo thời gian nộp chứng chỉ tiếng Anh, Tin học phục vụ công tác xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 như sau:

          Thời gian: Từ ngày 15/01/2020 đến 17h00 ngày 20/02/2020.

          Địa điểm:

                         + Chứng chỉ tiếng Anh nộp về văn phòng bộ môn Ngoại ngữ

                         + Chứng chỉ Tin học nộp về văn phòng bộ môn Toán kinh tế

          Đề nghị các khoa quản lý sinh viên, cố vấn học tập thông báo cho sinh viên biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                                        

- Ban Giám đốc (để b/cáo);                                                                  

- Các đơn vị thuộc HV (để t/b cho sv);                                                                                                                                                      Lưu:TC-HC, QLĐT.

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG QLĐT

  

(Đã ký)

 

TS. Nguyễn Thế Hùng