THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo phân công giảng viên hướng dẫn sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp năm học 2018 - 2019
Ngày đăng 01/04/2019 | 08:51 AM  | Lượt xem: 660

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                      Số: 21/TB-HVCSPT

                 Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2019

 

 

                                                        

THÔNG BÁO

V/v phân công giảng viên hướng dẫn sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp

 năm học 2018 - 2019

 Căn cứ vào Kế hoạch năm học 2018 - 2019;

Căn cứ vào Căn cứ Kế hoạch số 21/KH-HVCSPT ngày 25/12/2018 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc ban hành Kế hoạch thực tập cuối khoá, bảo vệ khoá luận tốt nghiệp (Khoá 6);

           Học viện Chính sách và Phát triển thông báo về việc nộp danh sách phân công giảng viên hướng dẫn sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp năm học 2018 - 2019 như sau:

          1. Khoa quản lý sinh viên tổng hợp danh sách phân công giảng viên hướng dẫn sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp và gửi về phòng Quảng lý Đào tạo tổng hợp trình Ban Giám đốc ra quyết định.

          2. Thời gian: Từ ngày 03/4/2019 đến 17h00 ngày 05/04/2019

          Đề nghị các khoa quản lý sinh viên nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;

- Các đơn vị thuộc Học viện;

- Lưu: TCHC, QLĐT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

PGS,TS. Trần Trọng Nguyên