THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo phiếu khảo sát chất lượng khối hành chính
Ngày đăng 06/10/2017 | 11:06 AM  | Lượt xem: 893

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:  87/HVCSPT-TTKT

    Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v lấy ý kiến khảo sát về chất lượng phục vụ
của các Bộ phận hành chính tại Học viện

 

Kính gửi: - Các đơn vị thuộc Học viện;

                                      - Cố vấn học tập của các Khoa;

                                      - Trợ lí các Khoa quản lý sinh viên;

                                      - Lớp trưởng các khóa 5, 6, 7.

 

          Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Học viện về công tác kiểm định chất lượng, Trung tâm Thanh tra - Khảo thí đề nghị các đơn vị thuộc Học viện triển khai thực hiện việc lấy ý kiến khảo sát của cán bộ, giảng viên và sinh viên về chất lượng phục vụ của các Bộ phận hành chính tại Học viện thông qua việc điền vào mẫu phiếu khảo sát được gửi kèm theo. Cụ thể như sau:

          - Đối tượng: toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên khoá 5,6,7.

          - Thời gian: hoàn thiện và gửi mẫu phiếu khảo sát về Trung tâm Thanh tra -Khảo thí trước 16h30 ngày 10/10/2017.

 Mọi thông tin xin liên hệ Trung tâm Thanh Tra - Khảo thí, Phòng 606, tầng 6. (Đ/c Nguyễn Đức Hiếu, tel: 0946.672.345, e-mail: hieund@apd.edu.vn).

Tải mẫu Phiếu khảo sát TẠI ĐÂY.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Giám đốc HV (để b/c);

- Lưu: TCHC; TTr-KT.

TL. GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM THANH TRA - KHẢO THÍ

(Đã ký)

 

Lê Minh Vân