THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo thời khóa biểu và lịch đăng ký tín chỉ các học phần tốt nghiệp Học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 cho khóa 4,5 hệ đại trà
Ngày đăng 28/03/2018 | 14:14 PM  | Lượt xem: 1701

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

 

  Số: 28/TB-HVCSPT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v thời khoá biểu và lịch đăng ký tín chỉ các học phần tốt nghiệp

Học kỳ 2 năm học 2017 – 2018 cho khóa 4, 5 hệ đại trà

            Căn cứ vào chương trình đào tạo và Kế hoạch học tập năm học 2017 – 2018;

            Căn cứ Kế hoạch số 23/KH-HVCSPT ngày 19/12/2017 của Học viện Chính sách và Phát triển về việc thực tập cuối khoá, học các môn bổ sung và bảo vệ khoá luận tốt nghiệp Khoá 5.

            Học viện Chính sách và Phát triển thông báo:

  1. Thời khoá biểu học phần tốt nghiệp Học kỳ 2 năm học 2017 – 2018 cho Khoá 4, 5 hệ đại trà (file đính kèm TẠI ĐÂY).

Thời gian giảng dạy: 6 tuần, từ ngày 09/04/2018 – 19/05/2018.

       2. Lịch đăng ký tín chỉ:

            Từ 09h00 thứ 5 ngày 05/04/2018 đến 17h00 thứ 6 ngày 06/04/2018;

  1. Đối tượng đăng ký học: Sinh viên Khoá 4,5 hệ đại trà
  • Các sinh viên Khoá 4, 5 hệ đại trà thuộc diện làm khoá luận tốt nghiệp sẽ đăng ký vào lớp học phần Khoá luận tốt nghiệp;
  • Các trường hợp khác đăng ký học các học phần còn lại;
  • Các sinh viên có nguyện vọng đăng ký các lớp học phần bổ sung khác để tốt nghiệp đúng kế hoạch làm đơn gửi về Khoa quản lý sinh viên trước Thứ 2 ngày 02/04/2018.

            Để đảm bảo công tác giảng dạy được thực hiện đúng kế hoạch, Học viện Chính sách và Phát triển đề nghị các đơn vị thực hiện như sau:

  • Các Khoa quản lý sinh viên rà soát kết quả học tập của sinh viên, tổng hợp đơn đăng ký mở lớp của sinh viên, kèm kế hoạch phân công giảng dạy các học phần bổ sung gửi về Phòng Quản lý đào tạo (đ/c Minh) trước 11h Thứ 4, ngày 04/04/2018 để tổng hợp báo cáo. Trên cơ sở đề nghị của các Khoa chuyên ngành, Học viện sẽ xem xét mở các lớp học phần bổ sung nếu số lượng sinh viên đăng ký từ 10 sinh viên trở lên.
  • Phòng Tổ chức - Hành chính chuẩn bị giảng đường, trang thiết bị phục vụ học tập và bố trí cán bộ trực phục vụ công tác giảng dạy theo kế hoạch.

Đề nghị cán bộ, giảng viên và sinh viên nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Ban GĐ (b/cáo);

- Các đơn vị thuộc H/v (phối hợp t/hiện);

- Phòng CT&CTSV (TB trên bảng tin);

- Bộ phận quản lý giảng đường;

- Lưu: TC-HC, P.QLĐT.

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG QLĐT

 

                                            (đã ký)

 

TS. Nguyễn Thế Hùng