THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thời khóa biểu và lịch đăng ký tín chỉ học kỳ III (học kỳ hè) năm học 2016-2017
Ngày đăng 16/06/2017 | 08:46 AM  | Lượt xem: 2397

THÔNG BÁO

V/v thời khóa biểu và lịch đăng ký tín chỉ học kỳ III năm học 2016 – 2017

cho sinh viên của Học viện (Kỳ hè)

          Căn cứ vào chương trình đào tạo và kế hoạch học tập năm học 2016 - 2017;

          Học viện Chính sách và Phát triển thông báo:

          1. Thời khóa biểu học kỳ III năm học 2016 – 2017 đối với sinh viên của Học viện (TẠI ĐÂY).

          2. Lịch đăng ký tín chỉ: bắt đầu từ 9h00 ngày 20/6/2017 đến hết ngày 22/6/2017.

          Để đảm bảo công tác giảng dạy được thực hiện đúng kế hoạch, Học viện Chính sách và Phát triển đề nghị các đơn vị thực hiện như sau:

          - Trưởng các Khoa/Bộ môn gửi kế hoạch phân công giảng viên giảng dạy, thông báo đến cố vấn học tập, giảng viên và sinh viên được biết và thực hiện.

          - Phòng Tổ chức - Hành chính chuẩn bị giảng đường, trang thiết bị phục vụ học tập và bố trí cán bộ trực phục vụ.

Đề nghị cán bộ, giảng viên và sinh viên nghiêm túc thực hiện./.

*Ghi chú: Đối với thời khóa biểu các lớp Chất lượng cao sẽ được cập nhật sau.