THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo thu học phí Học kỳ I năm học 2018 - 2019 (Thu bổ sung)
Ngày đăng 28/09/2018 | 17:42 PM  | Lượt xem: 1843

THÔNG BÁO

V/v Thu học phí Học kỳ I năm học 2018  2019 (Thu bổ sung)

Căn cứ Quyết định số 419/QĐ-HVCS&PT ngày 16/7/2018 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc quy định mức thu học phí năm học 2018-2019;

Căn cứ Thời khóa biểu Học kỳ I năm học 2018-2019;

Căn cứ vào kết quả thu học phí kì I 2018-2019 lần 1;

Căn cứ kết luận cuộc họp giữa cố vấn học tập và Ban giám đốc Học viện,

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo tới sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển về việc đóng học phí Học kỳ I năm học 2018-2019 (đợt bổ sung), cụ thể như sau:

1. Mức đóng học phí

- Đối với sinh viên lớp đại trà:                     250.000 đồng/tín chỉ.

- Đối với sinh viên lớp chất lượng cao: 650.000 đồng/tín chỉ.

2. Thời gian nộp học phí: Từ ngày 29/9/2018 đến trước 15h ngày  05/10/2018

3. Sinh viên nộp tiền vào tài khoản BIDV sau đó ngân hàng sẽ tự động quét số tiền mà sinh viên phải nộp.

Lưu ý:

- Sinh viên đã nộp chậm học phí lần 1 sẽ bị trừ vào điểm rèn luyện trong kì

- Sinh viên thuộc diện miễn giảm học phí 100% không phải thanh toán học phí.

- Sinh viên thuộc diện miễn giảm học phí 50%,70% thì sẽ trừ số tiền được miễn giảm và đóng số tiền thực đóng.

- Sinh viên phải nộp cả tiền duy trì tài khoản hàng tháng và tối đa trong tài khoản có 50.000 đồng và 3.300 đồng phí duy trì tài khoản theo quy định của ngân hàng BIV.

- Sinh viên có hoàn cảnh gia đình thật sự khó khăn cần có đơn có đầy đủ chữ kí của phụ huynh và xác nhận của Chính quyền địa phương

        Đề nghị các khoa quản lý sinh viên thông báo cho sinh viên đóng học phí theo đúng thời gian quy định nêu trên, ngoài thời gian trên sinh viên không đóng học phí sẽ bị xử lý theo đúng quy chế đào tạo hiện hành tại Học viện (không được thi các học phần nợ học phí và bị tính điểm F)

Phòng KH-TC xin thông báo đến các đơn vị liên quan và toàn thể sinh viên của Học viện để biết và thực hiện./.    

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

                                                                                                                                                   Chu Thị Ngọc Trâm