THÔNG BÁO THÔNG BÁO

THÔNG BÁO V/v hủy lớp học phần học kỳ hè, năm học 2018 - 2019
Ngày đăng 10/06/2019 | 10:02 AM  | Lượt xem: 682

THÔNG BÁO

V/v hủy lớp học phần học kỳ hè, năm học 2018 - 2019

 

Căn cứ vào Thông báo số 42/TB-HVCSPT ngày 28/5/2019 về việc Thời khoá biểu Học kỳ hè năm học 2018 - 2019,

Căn cứ vào số lượng sinh viên đăng ký học.

Học viện Chính sách và Phát triển thông báo hủy các lớp học phần sau:

 1. Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam (2-1819_3)_01;
 2. Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam (2-1819_3)_02;
 3. Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê nin 1 (2-1819_3)_01
 4. Nguyên lý kế toán (2-1819_3)_02;
 5. Kinh tế vĩ mô 1 (2-1819_3)_02;
 6. Tiếng anh tổng quát 1 (2-1819_3)_01;
 7. Tiếng anh tổng quát 2 (2-1819_3)_01;
 8. Tiếng anh tổng quát 3 (2-1819_3)_01;
 9. Tin học đại cương (2-1819_3)_01;
 10. Pháp luật đại cương (2-1819_3)_02;
 11. Pháp luật kinh tế (2-1819_3)_01;
 12. Tư tưởng Hồ Chí Minh (2-1819_3)_01;
 13. Tư tưởng Hồ Chí Minh (2-1819_3)_02.

Các sinh viên đã đăng ký vào các lớp học phần trên làm đơn đăng ký lại vào các lớp khác có lịch học phù hợp nộp về Phòng Quản lý đào tạo trước ngày 13/06/2019.

Học viện Chính sách và Phát triển thông báo đến các cán bộ, giảng viên và sinh viên biết để thực hiện./.

TẢI TẠI ĐÂY