THÔNG BÁO THÔNG BÁO

THÔNG BÁO V/v Khảo sát ý kiến nhận xét của sinh viên về chất lượng giảng dạy của giảng viên (Học kỳ 2 năm học 2016 – 2017)
Ngày đăng 08/06/2017 | 13:51 PM  | Lượt xem: 2191

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐÂU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 36/TB-HVCSPT

Hà Nội, ngày 6 tháng 6 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v Khảo sát ý kiến nhận xét của sinh viên về chất lượng giảng dạy của giảng viên

(Học kỳ 2 năm học 2016 – 2017)

Kính gửi: - Các Khoa/Bộ môn thuộc Học viện;

                    - Cố vấn học tập các lớp khóa 5, 6, 7;

                 - Trợ lý các khoa quản lý sinh viên;

     - Lớp trưởng các khóa 5, 6, 7.

Căn cứ Công văn số 7324/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 8/10/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi  từ  người  học  về  hoạt  động  giảng dạy của giảng viên, Học viện Chính sách và Phát triển triển khai lấy ý kiến nhận xét của sinh viên về chất lượng giảng dạy các học phần thuộc Chương trình tiêu chuẩn và Chất lượng cao tại học kỳ II năm học 2016-2017. Để triển khai có hiệu quả việc lấy nhận xét của sinh viên, Học viện đề nghị các Khoa/Bộ môn, Cố vấn học tập các lớp, Lớp trưởng các lớp thông báo tới toàn thể sinh viên khóa 5, 6, 7 tích cực tham gia và hoàn thành Phiếu nhận xét về chất lượng giảng dạy theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Đăng nhập email cá nhân hoặc Truy cập Hệ thống khảo sát trực tuyến: http://khaosat.edu.vn/apd

Bước 2: Click vào Phiếu “Khảo sát chất lượng giảng dạy (sinh viên chương trình tiêu chuẩn, sinh viên chương trình chất lượng cao) học kỳ II năm học 2016-2017”.

Bước 3: Nhập mã sinh viên để tham gia nhận xét.

Bước 4: Chọn môn học và giảng viên giảng dạy để nhận xét.

Bước 5: Tiến hành nhận xét về chất lượng giảng dạy của giảng viên. Sau khi hoàn thành, Click vào Gửi để gửi Phiếu nhận xét.

Bước 6: Tiếp tục chọn “Click vào đây để nhận xét các môn học khác” cho đến khi sinh viên hoàn thành nhận xét tất cả các môn học mà sinh viên đã học.

Thời gian tham gia thực hiện khảo sát: Từ ngày 6/6 đến hết ngày 13/6/2017, sau ngày 13/6/2017 hệ thống sẽ đóng và không còn nhận phiếu. Thông tin về các sinh viên tham gia nhận xét sẽ được bảo mật, những sinh viên không tham gia nhận xét sẽ được tổng hợp và báo cáo về Phòng Chính trị và công tác sinh viên để đánh giá vào điểm kết quả rèn luyện theo thông báo số 35/TB-HVCSPT ngày 30/5/2017 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển.

Mọi yêu cầu hỗ trợ xin vui lòng liên hệ Trung tâm Thanh Tra - Khảo thí, Phòng 606, tầng 6. Tel: 0972.946.093 hoặc gửi email tới địa chỉ tttminh1981@yahoo.com.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Giám đốc HV (để b/c);

- Lưu TCHC; TTr-KT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

PGS, TS. Trần Trọng Nguyên