THÔNG BÁO THÔNG BÁO

THÔNG BÁO V/v lịch nghỉ học và dự Lễ Khai giảng Đại học chính quy Khóa 10
Ngày đăng 05/09/2019 | 13:51 PM  | Lượt xem: 1015

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

Số: 85/TB-HVCSPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 5 tháng  9  năm 2019

THÔNG BÁO

V/v lịch nghỉ học và dự Lễ Khai giảng Đại học chính quy Khóa 10

        Căn cứ vào Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng Đại học chính quy Khoá 10 (2019-2023) và trao bằng tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2019,

        Học viện Chính sách và Phát triển thông báo toàn thể giảng viên và sinh viên các lớp học phần Khoá 10 nghỉ các tiết học 1,2,3,4,5 thứ 6 ngày 06 tháng 09 năm 2019 để tham dự Lễ khai giảng tại Văn Miếu Quốc Tử Giám.

          Đề nghị cán bộ, giảng viên, sinh viên lưu ý thực hiện./.

 

Nơi nhận:

  • Ban Giám đốc (để b/c);
  • Các đơn vị thuộc H/v;
  • Khoa quản lý sinh viên (TB cho s/v);
  • Phòng CT&CTSV (dán trên bản tin);
  • Lưu: TC-HC, P.QLĐT.

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

 

TS. Nguyễn Thế Hùng