THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo: V/v thay đổi giảng đường thứ 7, ngày 20 tháng 05 năm 2017
Ngày đăng 19/05/2017 | 10:26 AM  | Lượt xem: 694

Phòng Quản lý đào tạo thông báo:

Ngày 20 tháng 05 năm 2017 Học viện tổ chức thi đầu vào hệ thạc sĩ, vì vậy các lớp học tại tầng 4 sẽ được điều chỉnh lại như sau:

Sáng ngày 20 tháng 05 năm 2017:
1. Học phần: Nguyên lý bảo hiểm ( giảng đường 401 chuyển sang giảng đường 301).
2. Học phần: Thương mại Quốc tế ( giảng đường 402 chuyển sang giảng đường 302).
3. Học phần: Quản lý khu vực công ( giảng đường 404 chuyển sang giảng đường 305).
4. Học phần: Marketing căn bản ( giảng đường 406 chuyển sang giảng đường 304).
Chiều ngày 20 tháng 05 năm 2017:
1. Học phần: Quản trị chuỗi cung ứng ( giảng đường 402 chuyển sang giảng đường 702).
2. Học phần: Thẩm định dự án đầu tư ( giảng đường 403 chuyển sang giảng đường 306).