THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo vv mở bổ sung học phần học kì III năm học 2017 - 2018 (học kì hè)
Ngày đăng 14/06/2018 | 16:33 PM  | Lượt xem: 914

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

Số:55/TB-HVCSPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Hà Nội, ngày 14  tháng 6 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v mở bổ sung học phần học kì III năm học 2017 – 2018 (học kì hè)

Căn cứ Thông báo số 51/TB-HVCSPT ngày 31/5/2018 của Học viện Chính sách và Phát triển về việc Thông báo Thời khoá biểu học kì III năm học 2017-2018 (học kì hè);

Căn cứ vào kết quả học tập và nguyện vọng của sinh viên,

Học viện Chính sách và Phát triển thông báo mở lớp học phần Thực tập tốt nghiệp học kì III năm học 2017-2018 (học kì hè) để tạo điều kiện cho sinh viên đủ điều kiện sớm hoàn thành chương trình đào tạo, cụ thể:

          - Thời gian đăng kí: từ 9h00 ngày 15/6/2018 đến hết ngày 17/6/2018.

          - Thời gian thực tập: 8 tuần: từ 18/6/2018 - 12/8/2018.

Đề nghị cán bộ, giảng viên và sinh viên nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban GĐ (b/cáo);

- Các đơn vị thuộc H/v (phối hợp t/hiện);

- Phòng KHTC (Thu học phí);

- Bộ phận quản lý giảng đường;

- Lưu: TC-HC, P.QLĐT.

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

(Đã ký)

 

TS. Nguyễn Thế Hùng