THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo vv tổ chức thi tiếng Anh bài thi TOEIC của Viện Kháo thí giáo dục Hoa Kỳ - ETS đợt 1 năm 2018
Ngày đăng 15/01/2018 | 08:43 AM  | Lượt xem: 2661

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 04/TB-HVCSPT

                 Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức lịch thi Tiếng Anh

Bài thi TOEIC của Viện Khảo thí giáo dục Hoa Kỳ Đợt 1 năm 2018 (Tháng 2/2018)

 Căn cứ Lịch kế hoạch năm học 2017 - 2018;

Căn cứ Hợp đồng cung cấp gói dịch vụ thi TOEIC Số: 646/17 IIGVN – APD ngày 28  tháng  12  năm 2017 giữa Học viện Chính sách và Phát triển và Công ty Cổ phần IIG Việt Nam;

Học viện Chính sách và Phát triển thông báo lịch thi Tiếng Anh (Bài thi TOEIC của Viện Khảo thí giáo dục Hoa Kỳ - ETS) cho sinh viên Học viện đợt 1 năm 2018 (Tháng 2/2018) cụ thể như sau:

  • Đơn vị tổ chức thi: Học viện Chính sách và Phát triển phối hợp với Công ty cổ phần IIG Việt Nam.
  • Đối tượng dự thi: Sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển.
  • Nội dung thi: Bài thi TOEIC của Viện Khảo thí giáo dục Hoa Kỳ - ETS.
  • Thời gian: Từ 8h00, Thứ bảy ngày 3/2/2018.
  • Địa điểm tổ chức: Học viện Chính sách và Phát triển hoặc Công ty cổ phần IIG Việt Nam.
  • Lệ phí dự thi: 800.000 đồng/thí sinh.
  • Quyền lợi của thí sinh dự thi: được tham gia dự thi và được Viện Khảo thí giáo dục Hoa Kỳ - ETS cấp phiếu báo điểm.

Sinh viên có nhu cầu dự thi đăng ký tại khoa Ngoại ngữ, Học viện Chính sách và phát triển với thời gian cụ thể  như sau:

-          Địa điểm đăng ký: Văn phòng khoa ngoại ngữ 

-         Thời gian: Trong giờ hành chính từ ngày 15/1/2018 – 18/1/2018.

-         Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:

+ Đơn xin dự thi (theo mẫu)

+ 02 ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh ở mặt sau)

+ Chứng minh thư hoặc thẻ sinh viên

Học viện tổ chức ôn tập, hướng dẫn làm bài thi TOEIC MIỄN PHÍ cho các sinh viên đăng ký dự thi đợt 1/2018. Thời gian và lịch học dự kiến từ ngày 20-30/1/2018.

Đề nghị Lãnh đạo các khoa chuyên ngành thông báo lịch đến toàn bộ cán bộ, giảng viên, sinh viên Học viện biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc HV (để b/c);

- Các khoa quản lý SV (thông báo cho SV);

- Khoa Ngoại ngữ;

- Ban QT Website;

 - Lưu: TC-HC, ĐT.

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG QLĐT

 

(Đã ký)

 

TS. Nguyễn Thế Hùng