THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Tổng hợp sơ bộ giờ NCKH của giảng viên Học viện Chính sách và Phát triển năm học 2017- 2018
Ngày đăng 17/08/2018 | 08:36 AM  | Lượt xem: 1667

 

                                                                          Kính gửi : Các cán bộ giảng viên Học viên Chính sách và Phát triển 

- Căn cứ Quyết định 500/QĐ-HVCSPT ngày 10/08/2017 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc Ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoa học công nghệ tại Học viện Chính sách và Phát triển;

- Căn cứ báo cáo tổng hợp giờ nghiên cứu khoa học của các cá nhân, đơn vị;

Hiện nay Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác đã tổng hợp sơ bộ giờ nghiên cứu khoa học cho giảng viên của Học viện, đề nghị cá nhân và đơn vị rà soát. Nếu có thắc mắc cần điều chỉnh, yêu cầu liên hệ Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác trước ngày 24/08/2018.

Trân trọng!

Xem bảng Tổng hợp sơ bộ  tại đây