Thông báo sinh viên Thông báo sinh viên

Danh sách sinh viên các lớp học phần kỳ học bổ sung học kỳ II năm học 2016-2017
 | Lượt xem: 1893


Căn cứ kết quả đăng ký tín chỉ kỳ học bổ sung của sinh viên, Phòng Quản lý đào tạo thông báo danh sách sinh viên các lớp học phần. Cụ thể:
A. Các lớp được mở chính thức (có file đính kèm):
      1. Kinh tế phát triển 
      2. Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu
      3. Quản trị chuỗi cung ứng
      4. Thanh toán quốc tế
      5. Thẩm định dự án đầu tư
      6. Thuế
B. Các lớp huỷ do số lượng sinh viên đăng ký quá ít:
      1. Lý thuyết xác suất và thống kê toán 
      2. Nguyên lý thống kê kinh tế 
      3. Phân tích báo cáo tài chính  
      4. Quản lý khu vực công 
      5. Toán cao cấp 1 
      6. Toán tài chính 
Lưu ý: Sinh viên đã đăng ký lớp Phân tích báo cáo tài chính lựa chọn môn học bổ sung tốt nghiệp khác thay thế và đến đăng ký trực tiếp tại Phòng QLĐT trong ngày thứ 2 (10/4/2017).