Thông báo sinh viên Thông báo sinh viên

Kế hoạch công tác tuần 19 (Từ ngày 07/5 đến ngày 13/5/2018)
 | Lượt xem: 767

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 19 

 

STT Nội dung Đơn vị thực hiện Thời gian thực hiện
1 Tổ chức tuyển sinh thạc sỹ khóa 5 (đợt 1/2018) Phòng Quản lý đào tạo 07/5/2018 - 13/5/2018
Tổ chức học bổ sung kiến thức thi thạc sĩ khóa 5
Tổ chức lớp ôn thi thạc sỹ khóa 5
(đợt 1/2018)
Phát hành và nhận hồ sơ dự thi thạc sỹ khóa 5
Tổ chức xúc tiến, tuyển sinh đại học
khóa 9
Báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo mua phôi bằng tốt nghiệp đại học, Thạc sỹ
Tổ chức kiểm tra chuẩn đầu ra (TA, Tin hoc) cho sinh viên khóa 5,6,7 (02 Đợt)
Tổng hợp nhu cầu mua giáo trình, tài liệu từ các khoa, Bộ môn
Tổ chức triển khai đào tạo đại học khóa 6,7,8,9 và Thạc sỹ 2,3,4,5 theo kế hoạch
2 Rà soát, bổ sung và sửa đổi một số quy chế liên quan đến sinh viên: Quy chế xét cấp học bổng KKHT, Quy chế đánh giá Kết quả rèn luyện, Quy chế quy định về việc tham gia ngày công tác xã hội đối với sinh viên Phòng Chính trị và CTSV 07/5/2018 - 13/5/2018
Tổ chức nói chuyện chuyên đề vế "Văn hóa mạng xã hội đối với sinh viên và xây dựng văn hóa sinh viên APD".
3 Tổ chức các Hội thảo, Tọa đàm Khoa học về các vấn đề kinh tế như: Kỹ năng nghiên cứu khoa học; Tăng trưởng xanh; Quản lý Đấu thầu; Quản lý doanh nghiệp; Tài chính ngân hàng; Kinh tế Vĩ mô; Chính sách công; Thu hút nguồn vốn ODA, FDI; lớp đào tạo, bồi dưỡng cho các cán bộ, giảng viên của Học viên có khả năng đăng bài báo quốc tế.… Phòng Khoa học và Hợp tác 07/5/2018 - 13/5/2018
4 Tổ chức cho SV K5 làm khóa luận
tốt nghiệp
Các khoa: CSC, KTĐN, Đấu thầu, QTDN, ĐTQT, Đầu tư, KHPT, TCTT 07/5/2018 - 13/5/2018
5 Tổ chức Hội nghị NCKH của sinh viên K6 Khoa Đấu thầu, QTDN, ĐTQT 07/5/2018 - 13/5/2018
6 Xây dựng bộ đề thi, đáp án, ngân hàng câu hỏi thi cho các học phần khoa phụ trách Khoa Kế hoạch phát triển 07/5/2018 - 13/5/2018
7 Giảng dạy học phần TATQ 4 cho K7. Giảng dạy học phần TAKT. Giảng dạy học phần TATQ2 cho K8.
Chuẩn bị đề thi hết học phần TATQ4 cho K7. Chuẩn bị đề thi hết học phần TAKT.
Khoa Ngoại ngữ 07/5/2018 - 13/5/2018
8 Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề (nếu có) Công Đoàn 07/5/2018 - 13/5/2018