Thông báo sinh viên Thông báo sinh viên

Kế hoạch công tác tuần 20 (Từ ngày 14/05 đến ngày 20/05/2018)
 | Lượt xem: 938

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 20
       
       
STT Nội dung Đơn vị thực hiện Thời gian thực hiện
1 Tổ chức tuyển sinh thạc sỹ khóa 5 (đợt 1/2018) Phòng Quản lý đào tạo 14/5/2018 - 20/5/2018
Tổ chức học bổ sung kiến thức thi thạc sĩ khóa 5
Tổ chức lớp ôn thi thạc sỹ khóa 5
(đợt 1/2018)
Phát hành và nhận hồ sơ dự thi thạc sỹ khóa 5
Tổ chức xúc tiến, tuyển sinh đại học
khóa 9
Báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo mua phôi bằng tốt nghiệp đại học, Thạc sỹ
Tổ chức kiểm tra chuẩn đầu ra (TA, Tin hoc) cho sinh viên khóa 5,6,7 (02 Đợt)
Tổng hợp nhu cầu mua giáo trình, tài liệu từ các khoa, Bộ môn
Tổ chức triển khai đào tạo đại học khóa 6,7,8,9 và Thạc sỹ 2,3,4,5 theo kế hoạch
2 Rà soát, bổ sung và sửa đổi một số quy chế liên quan đến sinh viên: Quy chế xét cấp học bổng KKHT,
Quy chế đánh giá Kết quả rèn luyện, Quy chế quy định về việc tham gia ngày công tác xã hội đối với sinh viên
Phòng Chính trị và CT sinh viên 14/5/2018 - 20/5/2018
Tham mưu cho BGĐ HV về việc thành lập các CLB và xây dựng QC hoạt động của 03 CLB là: CLB Cố vấn học tập,CLB Hướng nghiệp cho sinh viên, CLB Nghiên cứu khoa học
Tổ chức báo cáo thời sự chuyên đề nhân dịp 19/5
Tổ chức nói chuyện chuyên đề "Công tác phát triển đảng trong sinh viên tại Học viện Chính sách và Phát triển".
3 Triển khai Nghiên cứu khoa học cho Sinh viên 2018 và tổ chức Hội nghị NCKH sinh viên cấp học viện năm 2018 Phòng Khoa học và Hợp tác 14/5/2018 - 20/5/2018
4 Tổ chức cho SV K5 làm khóa luận
tốt nghiệp
Khoa Chính sách công 14/5/2018 - 20/5/2018
5 Khoa Kinh tế đối ngoại 14/5/2018 - 20/5/2018
6 Khoa Đấu thầu 14/5/2018 - 20/5/2018
7 Khoa Quản trị doanh nghiệp 14/5/2018 - 20/5/2018
8 Khoa Đào tạo quốc tế 14/5/2018 - 20/5/2018
9 Tổ chức cho SV K5 làm khóa luận
tốt nghiệp
Khoa Đầu tư 14/5/2018 - 20/5/2018
Tổ chức Hội nghị NCKH của sinh viên
10 Tổ chức cho SV K5 làm khóa luận
tốt nghiệp
Khoa Tài chính tiền tệ 14/5/2018 - 20/5/2018
Tổ chức Hội nghị NCKH của sinh viên
11 Xây dựng bộ đề thi, đáp án, ngân hàng câu hỏi thi cho các học phần khoa phụ trách Khoa Kế hoạch phát triển 14/5/2018 - 20/5/2018
Tổ chức Hội nghị NCKH của sinh viên
Tổ chức cho SV K5 làm khóa luận
tốt nghiệp
12 Tổ chức hội thi Aerobic Bộ môn GDQP 14/5/2018 - 20/5/2018