Thông báo sinh viên Thông báo sinh viên

THÔNG BÁO Kết quả họp Hội đồng sáng kiến năm học 2018-2019
 | Lượt xem: 445

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

Số:       /TB-HVCSPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO

Kết quả họp Hội đồng sáng kiến năm học 2018-2019

        Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc, ngày 10/10/2019 Hội đồng sáng kiến Học viện Chính sách và Phát triển đã họp bình xét sáng kiến của cán bộ, giảng viên năm học 2018-2019 (Kết quả cụ thể tại phụ lục kèm theo).

        Thừa lệnh Giám đốc, Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo danh sách các sáng kiến được bình chọn năm học 2018-2019 để các đơn vị, cá nhân biết./.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc (để b/c);

- Các đơn vị thuộc Học viện (để t/hiện);

- Lưu: TCHC.

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG

TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

(Đã ký)

 

Lê Hồng Quân