Thông báo sinh viên Thông báo sinh viên

Thông báo lịch họp triển khai công tác giảng dạy học kỳ II năm học 2019-2020
 | Lượt xem: 294

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /TB-HVCSPT

      Hà Nội, ngày      tháng 3 năm 2020


              THÔNG BÁO

Lịch họp với giảng viên triển khai công tác giảng dạy

 Căn cứ vào kết luận cuộc họp ngày 23/03/2020, Học viện Chính sách và Phát triển thông báo lịch họp triển khai công tác giảng dạy học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 cụ thể như sau:

  • Chủ trì: Giám đốc Học viện.
  • Nội dung: Công tác giảng dạy học kỳ 2 năm học 2019 – 2020.
  • Thành phần: Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị, giảng viên cơ hữu, thỉnh giảng kỳ 2 năm học 2019 – 2020.
  • Thời gian: 13h30 – 14h45 Thứ năm, ngày 26/3/2020.
  • Hình thức: Họp trực tuyến. Mã ID 536 242 3140, pass đăng nhập sẽ được gửi qua nhóm Zalo của Học viện trước thời điểm diễn ra cuộc họp.
  • Chương trình họp tải TẠI ĐÂY

Để buổi họp hiệu quả Học viện đề nghị các cá nhân, đơn vị gửi các đề xuất, câu hỏi tới Ban Giám đốc qua phòng QLĐT (Email: dongvk@gmail.com; hongminh22888@gmail.com) trước 20h thứ Tư, ngày 25/3/2020.

Đề nghị cán bộ, giảng viên nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban GĐ (để b/c);

- Các đơn vị thuộc Học viện (để t/hiện);

- Lưu: TCHC, P.QLĐT.

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

(Đã ký)

 

Lê Hồng Quân