Thông báo sinh viên Thông báo sinh viên

Thông báo lịch họp với sinh viên triển khai công tác học tập
 | Lượt xem: 310

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /TB-HVCSPT

      Hà Nội, ngày      tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO

Lịch họp với sinh viên triển khai công tác học tập

Căn cứ vào kết luận cuộc họp ngày 23/03/2020, Học viện Chính sách và Phát triển thông báo lịch họp triển khai công tác học tập học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 cụ thể như sau:

  • Chủ trì: Giám đốc Học viện.
  • Nội dung: Công tác  học tập học kỳ 2 năm học 2019 – 2020.
  • Thành phần: Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị, toàn thể sinh viên các khoá 7,8,9,10.
  • Thời gian: 15h00 – 16h30 Thứ năm, ngày 26/3/2020.
  • Hình thức: Họp trực tuyến. Mã ID 536 242 3140.
  • Chương trình tải TẠI ĐÂY

Để buổi họp hiệu quả Học viện đề nghị sinh viên gửi trước các đề xuất, câu hỏi tới Ban Giám đốc qua Trợ lý các khoa chuyên ngành trước 20h thứ Tư, ngày 25/3/2020.

Đề nghị cán bộ, giảng viên, sinh viên nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban GĐ (để b/c);

- Các đơn vị thuộc Học viện (để t/hiện);

- Lưu: TCHC, P.QLĐT.

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG QLĐT

 

(Đã ký)

 

TS. Nguyễn Thế Hùng