Thông báo sinh viên Thông báo sinh viên

Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
 | Lượt xem: 559

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

Số:       /TB-HVCSPT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Hà Nội, ngày      tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

       Căn cứ Thông báo số 3238/TB-BLĐTBXH ngày 06/8/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ lễ, Tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;

        Căn cứ Thông báo số 11/TB-VP ngày 25/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 và lịch trực Tết của Văn phòng Bộ,

        Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Học viện, Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 như sau:

1. Học viện bắt đầu nghỉ Tết Nguyên đán liền 09 ngày, từ Thứ bảy, ngày 02/02/2019 đến hết Chủ nhật, ngày 10/02/2019 (tức ngày 28 tháng Chạp năm Mậu Tuất đến hết mùng 6 tháng Giêng năm Kỷ Hợi).

2. Vào cuối giờ làm việc Thứ Sáu, ngày 02/02/2019, đề nghị các đơn vị sắp xếp gọn gàng tài liệu, tắt hết các thiết bị điện, cài chốt cửa sổ, khóa cửa, và dán niêm phong phòng làm việc. Giấy niêm phong phòng làm việc nhận tại phòng Tổ chức - Hành chính (trong ngày thứ Năm, ngày 31/01/2019).

3. Lịch trực của Ban Giám đốc:

Ngày trực

Trực lãnh đạo

Số điện thoại

Âm lịch

Dương lịch

30/12/2018

4/02/2019

Phó Giám đốc Trần Trọng Nguyên

 

0912142282

1/01/2019

5/02/2019

Phó Giám đốc Trần Trọng Nguyên

2/01/2019

6/02/2019

Phó Giám đốc Giang Thanh Tùng

 

0904121967

3/01/2019

7/02/2019

Phó Giám đốc Giang Thanh Tùng

4/01/2019

8/02/2019

Phó Giám đốc Giang Thanh Tùng

Thời gian trực:

- Sáng từ 8h00 - 12h00;

- Chiều từ 13h00 - 17h00.

Lưu ý8h00 ngày 11/02/2019 (mùng 7 tết - Thứ Hai): Toàn thể công chức, viên chức và người lao động tập trung họp mặt cơ quan đầu năm tại hội trường 702.

          Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo để các đơn vị, cá nhân biết và phối hợp công việc./.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc Học viện (để b/c);

- Các đơn vị thuộc Học viện (để t/hiện);

- Lưu: TCHC.

                     TL. GIÁM ĐỐC

                     TRƯỞNG PHÒNG

                   TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

                                                   

 

                   Lê Hồng Quân