Thông báo sinh viên Thông báo sinh viên

Thông bảo mở lớp và lịch đăng ký học phần thực tập TN học kỳ II năm học 2017-2018 cho khóa 5 hệ đại trà
 | Lượt xem: 1261

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

 

  Số: 02/TB-HVCSPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v mở lớp và lịch đăng ký tín chỉ học phần Thực tập tốt nghiệp

học kỳ II năm học 2017 – 2018 cho khóa 5 hệ đại trà

      

          Căn cứ vào chương trình đào tạo và Kế hoạch học tập năm học 2017 - 2018;

          Căn cứ Kế hoạch số 23/KH-HVCSPT ngày 19/12/2017 của Học viện Chính sách và Phát triển về việc thực tập cuối khoá;

          Học viện Chính sách và Phát triển thông báo:

          1. Mở lớp học phần: Thực tập tốt nghiệp (4 tín chỉ) cho sinh viên Khóa 5 hệ đại trà;

          Thời gian: 9 tuần từ ngày 15/01/2018 – 01/04/2018.

          2. Lịch đăng ký tín chỉ:

          Từ 13h00 thứ 5 ngày 11/01/2018 đến 14h00 thứ 6 ngày 12/01/2018;

          Để đảm bảo công tác giảng dạy được thực hiện đúng kế hoạch, Học viện Chính sách và Phát triển đề nghị các đơn vị thực hiện như sau:

          - Trưởng các Khoa quản lý sinh viên thông báo đến cố vấn học tập, giảng viên và sinh viên được biết và thực hiện. Kế hoạch phân công giảng viên hướng dẫn sinh viên thực tập gửi về Phòng Quản lý đào tạo (đ/c Vịnh) trước 11h thứ 2, ngày 15/01/2018 để tổng hợp báo cáo Ban Giám đốc.

Đề nghị cán bộ, giảng viên và sinh viên nghiêm túc thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Ban GĐ (b/cáo);

- Các đơn vị thuộc H/v (phối hợp t/hiện);

- Phòng CT&CTSV (TB trên bảng tin);

- Bộ phận quản lý giảng đường;

- Lưu: TC-HC, P.QLĐT.

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG QLĐT

 

                            (Đã ký)

 

 

TS. Nguyễn Thế Hùng