Thông báo sinh viên Thông báo sinh viên

Thông báo mở thêm lớp học phần học kỳ I năm học 2016-2017 đợt 2
 | Lượt xem: 809

   BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

    HỌC VIỆN

   CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

Số: 93/TB-HVCSPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2017             

   

THÔNG BÁO

V/v mở thêm lớp học phần học kỳ 1 năm học 2016 - 2017, đợt học 2

 

 Căn cứ kế hoạch năm học 2016 – 2017; Thời khóa biểu năm học 2016 – 2017 và theo đề xuất nguyện vọng của sinh viên,

Học viện mở thêm các lớp học phần học kỳ 1 năm học 2016 – 2017, đợt học 2 như sau:

  1. Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 2(1-1718_2)_01 (3 tín chỉ): Tiết 6-9, thứ 6, giảng đường 404;
  2. Quản lý tài chính công(1-1718_2)_01 (3 chỉ chỉ): Tiết 6-9, thứ 6, giảng đường 306.

Lịch học áp dụng từ ngày 13/10/2017.

Các sinh viên có nguyện vọng đăng ký vào các lớp học phần trên đăng ký trực tuyến trên trang tín chỉ từ ngày 11/10/2017 đến hết ngày 12/10/2017.

Đề nghị các khoa chuyên ngành, cố vấn học tập thông báo cho  sinh viên biết để thực hiện.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc (để b/c)

- Khoa Triết, TCTT;

- Các Khoa Quản lý sinh viên (để t/b cho sv);

- Trung tâm TTKT;

- Lưu: TC-HC, P.QLĐT.

 TL. GIÁM ĐỐC

TP. QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

(Đã ký)

 

   TS. Nguyễn Thế Hùng