Thông báo sinh viên Thông báo sinh viên

Thông báo thời khóa biểu các lớp học phần tăng cường cho sinh viên Học kỳ II năm học 2018 - 2019
 | Lượt xem: 1249

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN


  Số: 25/TB-HVCSPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v Thời khóa biểu các lớp học phần tăng cường cho sinh viên

Học kỳ II năm học 2018 - 2019

 Căn cứ vào chương trình đào tạo và Kế hoạch học tập năm học 2018 - 2019;

Căn cứ Kế hoạch số 21/KH-HVCSPT ngày 25/12/2018 của Học viện Chính sách và Phát triển về việc thực tập cuối khoá và bảo vệ khoá luận tốt nghiệp Khoá 6;

Căn cứ vào các đơn xin mở lớp học phần tăng cường của sinh viên.

            Học viện Chính sách và Phát triển thông báo:

  1. Thời khóa biểu các lớp học phần tăng cường cho sinh viên Khóa 5,6 và các lớp học phần quy đổi điểm cho sinh viên các khoá Học kỳ II năm học 2018 - 2019 (Tải file TẠI ĐÂY);

Thời gian giảng dạy: 5 tuần, từ ngày 16/04/2019 - 20/05/2019.

Lịch đăng kí tín chỉ:

Đối với các lớp Quy đổi điểm (Tiếng Anh, Tin học): Từ 09h00 thứ 3 ngày 16/04/2019 đến 17h00 thứ 2 ngày 20/05/2019;

                 - Đối với các lớp còn lại: Từ 09h00 thứ 6 ngày 12/04/2019 đến 17h00 thứ 7 ngày 13/04/2019.

  1. Các sinh viên học các lớp học phần tăng cường có trách nhiệm nộp học phí theo quy định về phòng Kế hoạch Tài chính trước ngày 20/04/2019. Các sinh viên đăng ký các lớp Quy đổi điểm có trách nhiệm nộp học phí theo quy định của Học viện.
  2. Để đảm bảo công tác giảng dạy được thực hiện đúng kế hoạch, Học viện Chính sách và Phát triển đề nghị Trưởng các Khoa/Bộ môn gửi kế hoạch phân công giảng dạy, thông báo đến cố vấn học tập, giảng viên và sinh viên được biết và thực hiện. Kế hoạch phân công giảng dạy gửi về Phòng Quản lý đào tạo (đ/c Minh) trước 11h Thứ 3, ngày 16/04/2019 để tổng hợp báo cáo.

Đề nghị cán bộ, giảng viên và sinh viên nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban GĐ (b/cáo);

- Các đơn vị thuộc H/v (phối hợp t/hiện);

- Phòng KHTC (Thu học phí);

- Bộ phận quản lý giảng đường;

- Lưu: TC-HC, P.QLĐT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

                              

                               

PGS, TS. Trần Trọng Nguyên