Thông báo sinh viên Thông báo sinh viên

Thông báo trích 02 ngày lương quyên góp, ủng hộ các Quỹ xã hội từ thiện năm 2018
 | Lượt xem: 809

Thực hiện nội dung Công văn số 52/CV-CĐBKHĐT ngày 04/6/2018 của Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quyên góp, ủng hộ các Quỹ xã hội từ thiện năm 2018, Phòng Kế hoạch -Tài chính sẽ trích 02 ngày lương tháng 6/2018 của các công đoàn viên để ủng hộ, quyên góp các Quỹ xã hội từ thiện năm 2018.

Công đoàn Học viện Chính sách và Phát triển thông báo để các cán bộ, giảng viên biết./.