Thông báo sinh viên Thông báo sinh viên

THÔNG BÁO V/v lịch nghỉ học của sinh viên
 | Lượt xem: 965

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

Số: 150/TB-HVCSPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v lịch nghỉ học của sinh viên

          Căn cứ vào Kế hoạch số 21/KH-HVCSPT ngày 18 tháng 11 năm 2019 về việc tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm ngày nhà giáo Việt nam.

          Học viện Chính sách và Phát triển thông báo toàn thể sinh viên được nghỉ học thứ 4 ngày 20 tháng 11 năm 2019.

          Giảng viên chủ động bố trí lịch giảng bù để đảm bảo thời lượng môn học.

          Đề nghị giảng viên, sinh viên lưu ý thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc (để b/c);

- Các đơn vị thuộc Học viện (để t/b cho sv);

- Lưu: TC-HC, QLĐT.

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG QLĐT

 

(Đã ký)

 

TS. Nguyễn Thế Hùng