Thông báo sinh viên Thông báo sinh viên

THÔNG BÁO V/v Thu học phí Học kỳ I năm học 2019-2020 (lần 2)
 | Lượt xem: 1961

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v Thu học phí Học kỳ I năm học 2019-2020 (lần 2)

Căn cứ Quyết định số 419/QĐ-HVCS&PT ngày 16/7/2018 của  Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc quy định mức thu học phí năm học 2019 – 2020;

Căn cứ Thời khóa biểu Học kỳ I năm học 2019-2020,

Căn cứ thông báo thu học phí kỳ 1 năm 2019-2020 đợt 1 ngày 29/8/2019

Phòng Kế hoạch – Tài chính thông báo tới các sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển về việc đóng học phí Học kỳ I năm học 2019- 2020 (lần 2), cụ thể như sau:

  1. Mức đóng học phí

- Đối với sinh viên lớp đại trà: 250.000 đồng/tín chỉ.

- Đối với sinh viên lớp chất lượng cao: 650.000 đồng/tín chỉ.

2. Thời gian nộp học phí sẽ gia hạn: Từ ngày 18/9/2019 đến 27/09/2019.

Lưu ý:

-Sinh viên phải có số dư trong tài khoản: 50.000vnđ, phí 3.300vnđ x 12 tháng là phí duy trì tài khoản ngân hàng sẽ trừ vào 2 đợt trong năm, phí thu tự động mỗi lần quét là 5.000vnđ( chưa tính các dịch vụ khi sinh viên làm thẻ đã đăng ký)

- Sinh viên thuộc diện miễn giảm học phí 100% không phải thanh toán học phí.

- Sinh viên thuộc diện miễn giảm học phí 50%, 70% thì sẽ trừ số  tiền được miễn giảm và đóng số tiền thực đóng.

        Đề nghị các khoa quản lý sinh viên thông báo cho sinh viên đóng học phí theo đúng thời gian quy định nêu trên ngoài thời gian trên sinh viên không đóng học phí sẽ bị hủy học phần thì sinh viên các khoa tự chịu trách nhiệm theo quy chế đào tạo của Học viện.

Phòng KH-TC xin thông báo đến các đơn vị liên quan và toàn thể sinh viên của Học viện để biết và thực hiện.                         

                                 

Nơi nhận:                                                                                    PHÒNG KẾ HOẠCH -TÀI CHÍNH

- Các khoa quản lý SV;                                                                             (đã ký)

- Phòng CT&CTSV;

- Bảng tin Học viện/Sinh viên;                                                       Chu Thị Ngọc Trâm  

-Lưu:KH-TC.