Thông báo sinh viên Thông báo sinh viên

Thông báo về việc thu học phí Học kỳ II năm học 2018 - 2019
 | Lượt xem: 2112

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH & PHÁT TRIỂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           

        Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v Thu học phí Học kỳ II năm học 2018 - 2019

 

Căn cứ Quyết định số 419/QĐ-HVCS&PT ngày 16/7/2018 của  Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc quy định mức thu học phí năm học 2018 - 2019;

Căn cứ Thời khóa biểu Học kỳ II năm học 2018-2019,

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo tới các sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển về việc đóng học phí Học kỳ II năm học 2018-2019, cụ thể như sau:

1. Mức đóng học phí

- Đối với sinh viên lớp đại trà:                     250.000 đồng/tín chỉ.

- Đối với sinh viên lớp chất lượng cao: 650.000 đồng/tín chỉ.

2. Thời gian nộp học phí: Từ ngày 14/01/2019 đến 28/02/2019.

Cụ thể như sau:

+ Từ ngày 14/01/2019-  23/01/2019 phòng Kế hoạch- Tài chính sẽ hỗ trợ thu tiền mặt tại phòng 603 (Thời gian thu sang từ 08h00- 11h15; chiều 13h30- 16h00).

+ Ngoài thời gian thu tiền mặt trên sinh viên sẽ nộp tiền vào tài khoản BIDV sau đó ngân hàng sẽ tự động quét số tiền mà sinh viên phải nộp.

Lưu ý:

- Sinh viên thuộc diện miễn giảm học phí 100% không phải thanh toán học phí.

- Sinh viên thuộc diện miễn giảm học phí 50%, 70% thì sẽ trừ số  tiền được miễn giảm và đóng số tiền thực đóng.

        Đề nghị các khoa quản lý sinh viên thông báo cho sinh viên đóng học phí theo đúng thời gian quy định nêu trên ngoài thời gian trên sinh viên không đóng học phí sẽ bị đuổi ra khỏi lớp.

Phòng KH-TC xin thông báo đến các đơn vị liên quan và toàn thể sinh viên của Học viện để biết và thực hiện./.                  

      Nơi nhận:                                                                                                      PHÒNG KẾ HOẠCH -TÀI CHÍNH

- Các khoa quản lý SV;

- Phòng CT&CTSV;                                                                                                        (Đã ký)

- Bảng tin Học viện/Sinh viên;

-Lưu:KH-TC.                                                                                                         Chu Thị Ngọc Trâm