Thông báo sinh viên Thông báo sinh viên

Thông báo vv tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đợt 1/2019
 | Lượt xem: 496

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số       /TB-HVCSPT

Hà Nội, ngày     tháng 06   năm 2019

 

 

                                                       

THÔNG BÁO

V/v tổ chức bảo vệ  khóa luận tốt nghiệp đợt 1/2019

  Căn cứ vào Kế hoạch năm học 2018 – 2019;

Căn cứ vào Căn cứ Kế hoạch số 21/KH-HVCSPT ngày 25/12/2018 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc ban hành Kế hoạch thực tập cuối khoá, bảo vệ khoá luận tốt nghiệp (Khoá 6);

           Học viện Chính sách và Phát triển thông báo về việc tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đợt 1/2019 như sau:

  • Thời gian: từ ngày 08 - 18/6/2019;

          -    Giảng đường: Các khoa chuyên ngành đăng ký lịch bảo vệ để phòng Quản lý Đào tạo sắp xếp giảng đường.

Để đảm bảo thực hiện theo đúng kế hoạch, Học viện Chính sách và Phát triển đề nghị Trưởng các Khoa chuyên ngành gửi đề xuất danh sách hội đồng, danh sách các bàn chấm khoá luận và thời gian dự kiến tổ chức bảo vệ khóa luận về Phòng Quản lý Đào tạo (đ/c Vịnh) trước 11h thứ 5, ngày 06/6/2019 để tổng hợp báo cáo Ban Giám đốc;

Nơi nhận:                                                                                        

- Ban Giám đốc (để b/cáo);                                          - Các đơn vị thuộc Hv (để t/h);

- Lưu:TCHC, QLĐT.

                                                                                        

KT. GIÁM ĐỐC

    PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

PGS,TS. Trần Trọng Nguyên