Thông báo sinh viên Thông báo sinh viên

Thông báo xem xét lại điểm thi học phần của sinh viên học kỳ I, năm học 2018 - 2019
 | Lượt xem: 1196

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 08/TB-HVCSPT

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

V/v Xem xét lại điểm thi học phần của sinh viên học kỳ I, năm học 2018 - 2019

Căn cứ Quyết định số 959/QĐ-HVCSPT ngày 28/12/2017 về việc Ban hành Quy chế thu chi nội bộ;

Căn cứ Quyết định số 502/QĐ-HVCSPT ngày 08/08/2018 về việc Ban hành Quy định đào tạo Đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Học viện Chính sách và Phát triển;

Căn cứ kết quả thi học kỳ I, năm học 2018 - 2019, Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thông báo về việc nộp đơn và thu lệ phí Xem xét lại điểm thi học kỳ I năm học 2018 - 2019 của sinh viên như sau:

- Thời gian nhận đơn và thu lệ phí: Sau khi điểm thi được cập nhật trên hệ thống phần mềm Quản lý đào tạo;

- Địa điểm nộp đơn và thu lệ phí: Khoa quản lý sinh viên;

- Các Khoa quản lý sinh viên nhận đơn, thu lệ phí trực tiếp tại khoa và tổng hợp danh sách theo khóa, môn học gửi về Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng trước 16h00 thứ sáu (ngày 25/01/2019) để Trung tâm tiến hành công tác tổ chức xem xét lại bài thi.

Nơi nhận:

- Phó GĐ Trần Trọng Nguyên (để b/c);

- Các Khoa QLSV;

- Website HV;

- Lưu: TCHC, TT KT&ĐBCL.

TL. GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

 

(Đã ký)

 

Lê Minh Vân