Thông báo sinh viên Thông báo sinh viên

Tổng hợp giờ NCKH của cán bộ, giảng viên Học viện Chính sách và Phát triển năm học 2018- 2019
 | Lượt xem: 1031

                                                                                                 Kính gửi :
                                                                                                                  - Phòng Kế hoạch - Tài chính;
                                                                                                                  - Phòng Quản lý Đào tạo;
                                                                                                                  - Phòng Tổ chức - Hành chính

- Căn cứ Quyết định 470/QĐ-HVCSPT ngày 30/07/2018 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc Ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ tại Học viện Chính sách và Phát triển;

- Căn cứ báo cáo tổng hợp giờ nghiên cứu khoa học của các cá nhân, đơn vị;

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác đã hoàn thành việc tính giờ nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên của Học viện trong năm học 2018 - 2019 (Có bảng kê chi tiết kèm theo). Phỏng Quản lý Khoa học và hợp tác xin gửi tới các phòng ban có liên quan để làm cơ sở cho việc xem xét về tình hình thực hiện định mức giờ NCKH (đối với giảng viên) và xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của Học viện./.

Trân trọng!

Chi tiết: TẠI ĐÂY