09/04/2021
Quy định số 106 về việc ban hành Quy chế Khen thưởng – Kỷ luật đối với sinh viên hệ chính quy tập trung tại Học viện Chính sách và Phát triển
07/04/2021
Thông báo số 56, Lịch thi học kỳ II năm học 2020 – 2021 (đợt 1)
06/04/2021
Quyết định ban hành Quy định chế độ chính sách đối với sinh viên hệ chính quy tại Học viện Chính sách và Phát triển
06/04/2021
Quyết định ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện đối với sinh viên tại Học viện Chính sách và Phát triển
02/04/2021
Hội nghị Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện Chính sách và Phát triển
02/04/2021
Lễ trao giải Cuộc thi Tin học văn phòng Quốc tế MOSWC 2021
01/04/2021
Hội nghị trực tuyến toàn quốc Nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
30/03/2021
Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII); Hướng dẫn số 03-HD/BTGTW ngày 18/3/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên...