null Thông báo mời tham dự Diễn đàn dự báo kinh tế Việt Nam 2022-2023

content:

Tạp chí Kinh tế và Dự báo thông báo mời tham dự Diễn đàn dự báo kinh tế Việt Nam 2022-2023: Kịch bản tăng trưởng và triển vọng một số ngành kinh tế chính.

Thời gian: 8h00 ngày 12 tháng 5 năm 2022

Địa chỉ : Trung tâm Hội nghị Quốc tế, 35 Hùng Vương, Hà Nội.

Cán bộ/ giảng viên quan tâm liên hệ với đ/c Nguyễn Thị Minh Hạnh trong ngày 9/5/2022. Để Phòng QLKH&HT gửi danh sách đại biểu tham dự kịp thời.

File đầy đủ: Tải tại đây