null Thông bảo về việc cập nhật lý lịch khoa học của giảng viên

content:

 

     Kính gửi: Giảng viên thuộc Học viện

Để thực hiện công việc quản lý Lý lịch khoa học của giảng viên Học viện. Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác yêu cầu toàn bộ giảng viên nộp Lý lịch khoa học cá nhân về phòng Quản lý Khoa học để tổng hợp theo mẫu PL18-GV được quy định trong Quyết định 776/QĐ-HVCSPT ngày 04 tháng 10 năm 2021 về Quy định Quản lý hoạt động Khoa học và công nghệ tại Học viện Chính sách và Phát triển.

Giảng viên thực hiện kê khai các công trình khoa học đã được công bố trong khoảng thời gian từ tháng 01/0102017 cho tới nay.

+ Hình thức nộp: Bản cứng nộp trực tiếp về phòng Quản lý KH&HT, bản mềm gửi theo địa chỉ email khht@apd.edu.vn.

+ Thời hạn nộp cuối cùng kết thúc trước ngày 09/07/2022.

Đề nghị cán bộ, giảng viên nghiêm túc thực hiện./.

Trân trọng!

File thông báo: Tải tại đây