null THÔNG BÁO V/v: Kết quả tổng hợp giờ NCKH của giảng viên Học viện Chính sách và Phát triển năm học 2021-2022

content:

THÔNG BÁO

V/v: Kết quả tổng hợp giờ NCKH của giảng viên

Học viện Chính sách và Phát triển năm học 2021-2022

  

  Kính gửi:  -   Ban giám đốc Học viện

  • Phòng Quản lý Đào tạo
  • Phòng Kế hoạch – Tài chính
  • Phòng Tổ chức Hành chính

Căn cứ vào Quyết định số 766/QĐ-HVCSPT ngày 04/10/2021 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ tại Học viện Chính sách và Phát triển.

Căn cứ báo cáo tổng hợp giờ nghiên cứu khoa học của các cá nhân, đơn vị;

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác đã hoàn thành việc tính giờ nghiên cứu khoa học cho giảng viên Học viện Chính sách và Phát triển năm học 2021-2022 (có bảng kê chi tiết kèm theo). Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác xin gửi tới các phòng ban có liên quan để làm cơ sở cho việc xem xét về tình hình thực hiện định mức giờ NCKH (đối với giảng viên) và xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của Học viện.

Ho

Trân trọng!

File thông báo

File kết quả tính giờ