null Quyết định ban hành Quy định tạm thời về quản lý công tác trao đổi người học tại Học viện Chính sách và Phát triển với các trường đại học nước ngoài

content:

Quyết định 518 /QĐ-HVCSPT ngày 24/05/2023 của Giám đốc Học viện về việc Ban hành Quy định tạm thời về quản lý công tác trao đổi người học tại Học viện Chính sách và Phát triển với các trường đại học nước ngoài.

Quyết định 518 /QĐ-HVCSPT: Tại đây 

Quy định tạm thời về quản lý công tác trao đổi người học tại Học viện Chính sách và Phát triển với các trường đại học nước ngoài: Tại đây