null Thông báo 20 về việc nhận bài viết đăng trên Đặc san Nghiên cứu Chính sách và Phát triển số 06

content:

THÔNG BÁO

V/v: Nhận bài viết đăng trên Đặc san

Nghiên cứu Chính sách và Phát triển số 06

      

Kính gửi: - Lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện;

- Cán bộ, giảng viên thuộc Học viện;

Căn cứ Thông báo số 40/HVCSPT-QLKHHT của Phòng Quản lý Khoa học và hợp tác ngày 25 tháng 11 năm 2021 yêu cầu như sau:

Trong năm học đối với các cá nhân mang ngạch giảng viên phải có ít nhất 01 bài viết gửi về phòng QLKH&HT để chọn đăng trên Đặc san nghiên cứu Chính sách và Phát triển của Học viện.

Trong năm học đối với các Khoa/Viện: Mỗi đơn vị phải gửi ít nhất 01 bài nghiên cứu gắn với ngành đào tạo của Khoa/Viện và gửi về phòng Quản lý Khoa học và hợp tác để tổng hợp trình Hội đồng biên tập và phản biện lựa chọn đăng trên Đặc san.

Để chuẩn bị cho công tác xuất bản Đặc san Nghiên cứu Chính sách và Phát triển các số tiếp theo. Phòng Quản lý Khoa học và hợp tác kính đề nghị các cán bộ giảng viên tiếp tục gửi bài viết (theo chỉ tiêu nhiệm vụ năm học 2023-2024) để đăng trên Đặc san theo quy định của Học viện.

Thể lệ và cấu trúc gửi bài đăng (phụ lục đính kèm).

Thời gian nhận bài đến ngày 03/12/2023 qua email khht@apd.edu.vn . Mọi thắc mắc xin liên hệ đ/c Nguyễn Thị Minh Hạnh – ĐT 0981863488.

Tải tại đây

      Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban giám đốc (để b/c);

- Lưu: TC-HC, QLKH&HT.

         PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC

PHỤ TRÁCH PHÒNG

                                      (đã ký)

 Ngô Xuân Khoa