null Thông báo tiếp tục kéo dài thời gian học trực tuyến do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19

content:

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 71/TB-HVCSPT

 

      Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2020

                THÔNG BÁO

Về việc tiếp tục kéo dài thời gian học trực tuyến do

 dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19

 Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, để đảm bảo sức khoẻ cho toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên, Học viện Chính sách và Phát triển thông báo các lớp sinh viên tiếp tục học trực tuyến, cụ thể như sau:

- Từ ngày 13/04/2020 đến ngày 29/04/2020, tất cả các lớp học tiếp tục thực hiện học theo hình thức trực tuyến thông qua hệ thống quản lý học tập Learning Management Systems (LMS) và Zoom Cloud Meeting.

- Các giảng viên và sinh viên tham gia giảng dạy và học trực tuyến theo lịch Thời khoá biểu.

- Giảng viên thực hiện giảng trực tuyến tại các giảng đường của Học viện hoặc tại địa điểm khác phù hợp theo Quy định tại Quyết định số 241/QĐ-HVCSPT ngày 31/03/2020 của Giám đốc Học viện về đào tạo trực tuyến và phải gửi mã phòng học (Meeting ID) và mật khẩu đăng nhập (Password) cho Trung tâm khảo thí và đảm bảo chất lượng biết để phối hợp quản lý.

Học viện yêu cầu các đơn vị trong Học viện, giảng viên và toàn thể sinh viên nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:

- Ban GĐ (để b/c);

- Các đơn vị thuộc Học viện (để t/hiện);

- Lưu: TCHC, P.QLĐT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

TS. Giang Thanh Tùng