null Thông báo lịch giảng dạy và học tập từ ngày 04/5/2020

content:

 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

 

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số: 84/TB-HVCSPT

        Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2020

 

       

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

Lịch giảng dạy và học tập từ ngày 04/05/2020

Học viện Chính sách và Phát triển thông báo lịch giảng dạy và học tập Học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 từ ngày 04/5/2020 cụ thể như sau:

- Ngày 04 - 05/5/2020: Sinh viên đăng ký ở Ký túc xá đến nhận phòng theo Thông báo của Trung tâm Hỗ trợ đào tạo.

- Ngày 06/5/2020: Toàn thể sinh viên học nội quy, quy chế (Lịch học cụ thể sẽ thông báo sau).

- Ngày 07 - 24/5/2020: Các lớp học phần Học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 quay trở lại học tập trung để ôn tập tại Học viện theo Thời khoá biểu và Kế hoạch học tập Học kỳ II đã ban hành. Tải Kế hoạch học tập TẠI ĐÂY.

- Ngày 25 - 31/5/2020: Tuần học dự trữ.

- Ngày 01 - 30/6/2020: Thi học kỳ 2 (Lịch thi cụ thể sẽ thông báo sau).

Sinh viên cần cập nhật thường xuyên các thông báo trên website chính thức của Học viện. Khi quay trở lại Học viện, sinh viên phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định của Học viện và các quy định phòng chống dịch liên quan./.

Nơi nhận:

- Ban GĐ (để b/c);

- Các đơn vị thuộc Học viện (để t/hiện);

- Lưu: TCHC, P.QLĐT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

 

TS. Giang Thanh Tùng