null Thông báo về việc xem xét kết nạp đảng viên

content:

 

ĐẢNG ỦY CƠ QUAN

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

ĐẢNG ỦY HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

*

Số: 08-TB/ĐUHVCSPT

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

 

 

 

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc xem xét kết nạp đảng viên

Kính gửi: Các chi bộ và các đơn vị trong Học viện

Ngày 04 tháng 5 năm 2020, Đảng ủy Học viện nhận được hồ sơ kết nạp đảng của 01 quần chúng ưu tú;

Căn cứ Nghị quyết số 04-NQ/CB3 ngày 29/4/2020 của Chi bộ 3 – Khối các Khoa và Bộ môn về việc đề nghị xem xét kết nạp đảng cho quần chúng ưu tú Đào Hoàng Tuấn, Viện trưởng, Viện Đào tạo quốc tế, Hoc viện Chính sách và Phát triển.

Đảng bộ Học viện Chính sách và Phát triển thông báo đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên trong Học viện. Mọi ý kiến phản hồi nếu có gửi về Văn phòng Đảng ủy trước ngày 11 tháng 5 năm 2020./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Website;

- Lưu: VPĐU.

T/M. ĐẢNG ỦY

PHÓ BÍ THƯ

(Đã ký)

Lê Minh Vân