null Thông báo tuyển dụng Bác sĩ

content:

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

  CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

       Số: 89/TB-HVCSPT

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng Bác sĩ của Học viện Chính sách và Phát triển

 

Học viện Chính sách và Phát triển có nhu cầu tuyển dụng bác sĩ làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, chi tiết cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN DỤNG

Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam; có đủ điều kiện tham gia tuyển dụng theo quy định của Pháp luật; có đủ sức khỏe đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu của ngành Giáo dục và Đào tạo và Học viện.

II. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Tuyển 01 bác sĩ làm việc tại phòng Y tế thuộc Học viện Chính sách và Phát triển.

ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG

Yêu cầu:

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Bác sĩ đa khoa.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Phụ trách phòng Y tế của Học viện.

- Tổ chức khám sức khỏe hàng năm cho cán bộ, giảng viên và sinh viên của Học viện theo quy định.

- Sơ cấp cứu ban đầu theo quy định hiện hành của Bộ Y tế.
- Kê đơn thuốc, cấp phát thuốc.
- Quản lý, sắp xếp thuốc, thiết bị Y tế của phòng Y tế.

- Kiểm soát nhu cầu thuốc hàng tháng phục vụ cho việc cấp phát, chăm sóc sức khỏe cán bộ, giảng viên và sinh viên.

- Quản lý hồ sơ sức khỏe của sinh viên.

- Phụ trách công tác Bảo hiểm y tế của sinh viên.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe.
- Đảm bảo các điều kiện về an toàn thực thẩm tại nhà ăn Học viện.

III. HỒ SƠ TUYỂN DỤNG

- 01 đơn xin việc;

- 01 bản khai sơ yếu lí lịch tự thuật có xác nhận của địa phương hoặc cơ quan đang công tác;

- 01 bản lý lịch tóm tắt quá trình học tập và công tác;

- 01 bản sao giấy khai sinh;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận không quá 06 (sáu) tháng tại thời điểm nộp hồ sơ;

- Bản sao các loại văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm có liên quan (có công chứng).

Hồ sơ ứng viên gửi về Phòng Tổ chức - Hành chính, tầng 2, tòa nhà 7F (Nhà C), Học viện Chính sách và Phát triển, Khu Đô thị Nam An Khánh Sudico, An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội. Điện thoại: 0944.008.089 (Trần Tú Ngà), 0988 856 656 (Nguyễn Tiến Thành).  

Thời gian nhận Hồ sơ kể từ ngày đăng thông báo đến 12/6/2020.

Nơi nhận:

- Ban GĐHV (để b/c);

- Các đ/v thuộc HV;

- Cổng thông tin điện tử Hv;

- Lưu: TCHC.

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG

TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

 

(đã ký)

 

Lê Hồng Quân