null Thông báo về việc tuyển dụng giảng viên Học viện Chính sách và Phát triển

content:

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

  CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 95/TB-HVCSPT

 Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng giảng viên Học viện Chính sách và Phát triển

 

Học viện Chính sách và Phát triển có nhu cầu tuyển dụng giảng viên cơ hữu làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, chi tiết cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN DỤNG

Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam; có đủ điều kiện tham gia tuyển dụng theo quy định của Pháp luật; có đủ sức khỏe đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu của ngành Giáo dục và Đào tạo và Học viện (không dị hình, dị tật, không nói ngọng nói lắp).

II. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Giảng viên khoa Quản trị kinh doanh

ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG

Yêu cầu:

- Có bằng Thạc sĩ trở lên chuyên ngành Du lịch, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

- Có kinh nghiệm giảng dạy đại học, cao đẳng hoặc làm việc tại các Công ty du lịch, Nhà hàng, Khách sạn

          - Có khả năng sử dụng Tiếng Anh tốt

III. HỒ SƠ TUYỂN DỤNG

- 01 đơn xin việc;

- 01 bản khai sơ yếu lí lịch tự thuật có xác nhận của địa phương hoặc cơ quan đang công tác;

- 01 bản lý lịch tóm tắt quá trình học tập và công tác;

- 01 bản sao giấy khai sinh;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận không quá 06 (sáu) tháng tại thời điểm nộp hồ sơ;

- Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy bậc Đại học và cao đẳng đối với giảng viên (nếu thiếu ứng viên phải cam kết bổ sung sau 03 (ba) tháng);

- Bản sao các loại văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm có liên quan (có công chứng).

Hồ sơ ứng viên gửi về Phòng Tổ chức - Hành chính, tầng 2, tòa nhà 7F, Học viện Chính sách và Phát triển, Khu Đô thị Nam An Khánh Sudico, An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội. Điện thoại: 0944.008.089 (bà Trần Tú Ngà), 0988 856 656 (ông Nguyễn Tiến Thành).  

Thời gian nhận Hồ sơ kể từ ngày đăng thông báo đến 15/6/2020.

Nơi nhận:

- Ban GĐHV (để b/c);

- Các đ/v thuộc HV;

- Cổng thông tin điện tử Hv;

- Lưu: TCHC.

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG

TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

 

(Đã ký)

 

Lê Hồng Quân