null Thông báo nộp hồ sơ xét chuẩn đầu ra tiếng Anh, Tin học đợt 2 kỳ 2 năm học 2019-2020

content:

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                      Số:106/TB-HVCSPT

                 Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2020

                                                        

THÔNG BÁO

Nộp hồ sơ xét chuẩn đầu ra tiếng Anh, Tin học

Đợt 2 kỳ 2 năm học 2019 - 2020

          Căn cứ Kế hoạch năm học 2019 - 2020;

          Căn cứ kế hoạch xét tốt nghiệp Đợt 2 năm 2020;

          Học viện Chính sách và Phát triển thông báo thời gian sinh viên nộp hồ sơ xét chuẩn đầu ra tiếng Anh, Tin học đợt 2 kỳ 2 năm học 2019 - 2020 như sau:

          Thời gian: Từ ngày 12/06/2020 đến 17h00 ngày 25/06/2020

          Địa điểm:

           + Sinh viên xét chuẩn đầu ra tiếng Anh, Tin học nộp hồ sơ về khoa quản lý sinh viên trước 17h00 ngày 25/06/2020.

          + Khoa quản lý sinh viên tổng hợp, nộp chứng chỉ tiếng Anh về Bộ môn Ngoại ngữ, chứng chỉ Tin học về Bộ môn Toán kinh tế trước 17h00 ngày 30/06/2020.

          Đề nghị các khoa quản lý sinh viên, cố vấn học tập thông báo cho sinh viên biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc Học viện (để b/c);

- Các đơn vị thuộc Học viện (để t/b cho sv);

- Lưu: TCHC, QLĐT.

                     TL. GIÁM ĐỐC

                     TRƯỞNG PHÒNG

                   QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

                 (Đã ký)

                   TS. Nguyễn Thế Hùng