null Thông báo lịch chấm khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa 7

content:

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

  CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

    Số: 120/TB-HVCSPT

      Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Lịch chấm khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa 7

            Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2019 - 2020;

Căn cứ kế hoạch thực tập cuối khóa và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của sinh viên Khóa 7;

          Học viện Chính sách và Phát triển thông báo thời gian tổ chức chấm khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa 7 theo lịch kèm theo TẠI ĐÂY.

          Để đảm bảo công tác chấm khóa luận tốt nghiệp được thực hiện theo đúng kế hoạch, Học viện Chính sách và Phát triển đề nghị các đơn vị thực hiện như sau:

  • Các khoa chuyên ngành tổ chức thực hiện bảo vệ khóa luận theo hướng dẫn tại Quyết định số 519/QĐ-HVCSPT ngày 06 tháng 07 năm 2020 về việc ban hành Quy định hướng dẫn tổ chức Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Học viện Chính sách và Phát triển.
  • Phòng Tổ chức - Hành chính chuẩn bị giảng đường, trang thiết bị và bố trí cán bộ trực phục vụ công tác chấm khoá luận theo kế hoạch.

Đề nghị cán bộ, giảng viên và sinh viên nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban GĐ (để b/c);

- Các đơn vị thuộc HV (để phối hợp t/h);

- Lưu: TC – HC, QLĐT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

TS. Giang Thanh Tùng