null Thông báo về việc: Xem xét lại điểm thi học phần của sinh viên học kỳ II, năm học 2019-2020

content:

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 126/TB-HVCSPT

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v Xem xét lại điểm thi học phần của sinh viên học kỳ II, năm học 2019-2020

Căn cứ Quyết định số 959/QĐ-HVCSPT ngày 28/12/2017 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc Ban hành Quy chế thu chi nội bộ;

Căn cứ Quyết định số 502/QĐ-HVCSPT ngày 08/08/2018 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc Ban hành Quy định đào tạo Đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Học viện Chính sách và Phát triển;

Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-HVCSPT ngày 04/3/2020 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc ban hành Quy định tạm thời thực hiện cơ chế một cửa và một cửa liên thông đối với sinh viên tại Học viện Chính sách và Phát triển;

Căn cứ kết quả thi học kỳ II, năm học 2019-2020.

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thông báo về việc nộp đơn và thu lệ phí Xem xét lại điểm thi học kỳ II năm học 2019-2020 của sinh viên như sau:

- Thời gian nhận đơn và thu lệ phí: Sau khi điểm thi được cập nhật trên hệ thống phần mềm Quản lý đào tạo.

- Địa điểm nộp đơn và lệ phí: Bộ phận 1 cửa - Phòng Chính trị và Công tác sinh viên (riêng đối với khóa 10, do trong thời gian tập quân sự, sinh viên có thể gửi đơn trước vào địa chỉ email Motcuasv@apd.edu.vn và hoàn thiện lệ phí ngay trong tuần đầu của học kỳ I năm học 2020 -2021).

- Bộ phận một cửa - Phòng Chính trị và Công tác sinh viên tổng hợp danh sách gửi về Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đồng thời nộp lệ phí về phòng Kế hoạch – Tài chính trước 16h00 thứ ba (ngày 04/8/2020) để Trung tâm tiến hành công tác tổ chức xem xét lại bài thi.

Nơi nhận:

- Ban GĐ (để b/c);

- Các Khoa QLSV;

- Website HV;

- Phòng CTCTSV;

- Lưu: TCHC, TT KT&ĐBCL.

TL. GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

 

(Đã ký)

Lê Minh Vân