null Tổng hợp sơ bộ giờ NCKH của giảng viên Học viện Chính sách và Phát triển năm học 2019- 2020

content:

Kính gửi : Các cán bộ, giảng viên Học viên Chính sách và Phát triển 

- Căn cứ Quyết định 1182/QĐ-HVCSPT ngày 27/12/2019 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc Ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ tại Học viện Chính sách và Phát triển;

- Căn cứ báo cáo tổng hợp giờ nghiên cứu khoa học của các cá nhân, đơn vị;

Hiện nay Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác đã tổng hợp sơ bộ giờ nghiên cứu khoa học cho giảng viên của Học viện, đề nghị cá nhân và đơn vị rà soát. Nếu có thắc mắc cần điều chỉnh, yêu cầu liên hệ Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác trước ngày 21/08/2020.

Trân trọng!

Chi tiết: Thông báo, Bảng tổng hợp sơ bộ