null THÔNG BÁO: Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2020

content:

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              Số:  162/TB-HVCSPT                                         Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2020

          Căn cứ Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 của Học viện Chính sách và Phát triển;

Căn cứ kết quả xin ý kiến Hội đồng tuyển sinh về việc xem xét công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đối với đợt xét tuyển dựạ trên điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đợt 3).

Học viện Chính sách và Phát triển thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2020 (xét tuyển theo tổ hợp) cụ thể như sau:

TT

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Mức điểm

1

Kinh tế

- Đầu tư

- Kinh tế và Quản lý công

- Đấu thầu và quản lý dự án

- Phân tích dữ liệu lớn trong Kinh tế và Kinh doanh

7310101

1/ Toán, Vật Lý, Hóa học

2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh

3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

4/ Toán, Vật Lý, Ngữ Văn

18.0

2

Kinh tế quốc tế

- Kinh tế đối ngoại

-Thương mại quốc tế và Logistics.

 

7310106

1/ Toán, Vật Lý, Hóa học

2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh

3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

4/ Toán, Hóa học, Tiếng Anh

18.0

3

Kinh tế phát triển

- Kinh tế phát triển.

- Kế hoạch phát triển.

7310105

1/ Toán, Vật Lý, Hóa học

2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh

3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

4/ Toán, Hóa học, Ngữ văn

18.0

4

Quản lý Nhà nước

- Quản lý công

7310205

1/ Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh

3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

4/ Toán, Lịch sử, Tiếng Anh

18.0

5

Quản trị kinh doanh

- Quản trị doanh nghiệp

- Quản trị kinh doanh du lịch

- Quản trị Marketing

7340101

1/ Toán, Vật Lý, Hóa học

2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh

3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

4/ Toán, Vật Lý, Ngữ Văn

18.0

6

Tài chính – Ngân hàng

- Tài chính

- Ngân hàng

- Thẩm định giá

- Kế toán, kiểm toán

7340201

1/ Toán, Vật Lý, Hóa học

2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh

3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

4/ Toán, Hóa học, Tiếng Anh

18.0

7

Luật Kinh tế

- Luật Đầu tư - Kinh doanh

7380107

1/ Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

2/ Toán, Vật lý, Hóa học

3/ Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

4/ Toán, Hóa học, Ngữ văn

18.0

          Học viện Chính sách và Phát triển trân trọng thông báo.

Nơi nhận:  

- Thành viên HĐTS;

- Các đơn vị thuộc Học viện;

- Bộ phận quản lý Website (đăng tb);

- Lưu: TC-HC, Phòng QLĐT.        

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

PGS,TS. Trần Trọng Nguyên