null Danh sách sinh viên khóa 11 ở nội trú Ký túc xá

content:

Căn cứ Thông báo số 21/TB-TTHTĐT ngày 27/08/2020 của Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo  về việc Đăng ký ở nội trú Ký túc xá đối với sinh viên khóa 11 (niên khóa 2020 – 2024) nhập học Đợt 1, Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo Thông báo danh sách sinh viên khóa 11 nhập học đợt 1 được ở nội trú Ký túc xá, cụ thể như sau:

- Danh sách (tại đây)

- Các quy trình theo Thông báo số 21/TB-TTHTĐT ngày 27/08/2020 (tại đây)