null THÔNG BÁO: Về việc kéo dài thời gian nhập học đại học hệ chính quy khóa 11 năm 2020 (theo kết quả học tập THPT)

content:

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Số:  164/TB-HVCSPT                                            Hà Nội, ngày  07  tháng  09  năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v kéo dài thời gian nhập học đại học hệ chính quy khóa 11 năm 2020

(theo kết quả học tập THPT)

 

Học viện Chính sách và Phát triển thông báo kéo dài thời gian tổ chức xác nhận nhập học và nhập học đại học hệ chính quy khóa 11 năm 2020 (theo kết quả học tập THPT) như sau:

1. Thời gian: Từ ngày 07/9/2020 đến hết ngày 12/9/2020 (trong giờ hành chính).

2. Địa điểm: Phòng Quản lý đào tạo (phòng C202, tầng 2), Học viện Chính sách và Phát triển, Khu đô thị Nam An Khánh, Xã An Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội.

Lưu ý: Thí sinh đến làm thủ tục nhập học cần chuẩn bị các giấy tờ theo hướng dẫn tại Thông báo số 159/TB-HVCSPT ngày 26 tháng 8 năm 2020 về việc tổ chức xác nhận nhập học và nhập học đại học hệ chính quy khóa 11 năm 2020 (theo kết quả học tập THPT) (http://apd.edu.vn/thong-bao-tin-tuc/-/asset_publisher/A3uPmczLNUf9/content/id/745013)

Học viện Chính sách và Phát triển trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- BGĐ: để b/cáo;

- Các đơn vị trong Học viện;

- Website Học viện;

- Lưu: TC-HC; P.QLĐT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

TS. Giang Thanh Tùng