null THÔNG BÁO: Tổ chức học phần học bổ sung để thi chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên khóa 5, 6

content:

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 174 /TB-HVCSPT                                                   Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2020

 

THÔNG BÁO

 Tổ chức học phần học bổ sung để thi chuẩn đầu ra

tiếng Anh cho sinh viên khóa 5, 6

Căn cứ vào Kế hoạch năm học 2020 – 2021;

          Căn cứ Quyết định số 752/QĐ-HVCSPT ngày 14/9/2020 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc áp dụng chuẩn đầu ra tiếng Anh đối hệ đào tạo đại học của Học viện Chính sách và Phát triển;

           Học viện Chính sách và Phát triển thông báo về việc tổ chức học bổ sung để thi chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên khóa 5, 6 như sau:

  • Thời gian học: Từ 20/9/2020 đến 27/9/2020 gồm học trực tiếp tại D25, Số 7 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy và học online (Lịch học kèm theo).
  • Học phí học: 03 tín chỉ x 270.000/tín chỉ = 810.000 đồng (tám trăm mười nghìn đồng). Sinh viên nộp học phí trước ngày 30/9/2020, nộp vào tài khoản của Học viện số TK: 22010000754267, Ngân hàng BIDV, chi nhánh Thăng Long; ghi rõ cú pháp (Họ và tên – Lớp CĐRTA – Mã sinh viên)
  • Lịch đăng ký học: Sinh viên khóa 5, 6 đăng ký lớp học trên hệ thống tín chỉ: http://tinchi.apd.edu.vn từ 9h00 ngày 17/9/2020 đến 23h00 ngày 18/9/2020.
  • Thời gian thi: dự kiến 03 – 04/10/2020.

          Đề nghị các khoa/viện quản lý sinh viên thông báo cho sinh viên khóa 5, 6 được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc (để b/cáo);    

- Các đơn vị thuộc HV (để phối hợp t/h);

- Lưu: TC-HC, QLĐT.

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG QLĐT

 

(Đã ký)

 

TS. Nguyễn Thế Hùng